ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

تهران

پنجشنبه 18 ام

IR , Tehran

29.45°C

باران سبک

پنجشنبه 18 ام
فشار هوا1013
رطوبت24 %
سرعت باد3.24 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 29.45°C 30.65°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 24.92°C 26.23°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 22.75°C 22.75°C
 • جمعه 19 ام 01:30:00 21.32°C 21.32°C
 • جمعه 19 ام 04:30:00 20.32°C 20.32°C
فشار هوا1003 %
رطوبت34 %
سرعت باد4.05 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 34.91°C 35.67°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 33.75°C 34.52°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 33.07°C 33.07°C

Bushehr

IR , Bushehr

35.67°C

آسمان صاف

فشار هوا1006 %
رطوبت13 %
سرعت باد5.22 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 33.03°C 33.27°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 29.56°C 30.84°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 26.59°C 26.59°C

Fars

IR , Fars

33.27°C

مقداری ابری

فشار هوا1007 %
رطوبت14 %
سرعت باد5.91 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 32.3°C 32.66°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 30.86°C 31.28°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 27.1°C 27.1°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

32.3°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1010 %
رطوبت25 %
سرعت باد4.7 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 25.73°C 26.49°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 22.62°C 23.53°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 19.46°C 19.46°C

Kerman

IR , Kerman

25.73°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1014 %
رطوبت20 %
سرعت باد7.69 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 28.57°C 28.71°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 26.2°C 26.97°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 19.25°C 19.25°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

28.57°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1008 %
رطوبت25 %
سرعت باد5.15 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 32.03°C 33.86°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 18.89°C 22.97°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 23.03°C 23.03°C

Qom

IR , Qom

32.03°C

مقداری ابری

فشار هوا1015 %
رطوبت41 %
سرعت باد7.68 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 21.57°C 26.38°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 17.15°C 21.03°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 16.11°C 16.11°C

Qazvin

IR , Qazvin

26.38°C

باران سبک

فشار هوا1011 %
رطوبت31 %
سرعت باد7.68 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 28.61°C 29.52°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 24.72°C 26.47°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 20.76°C 20.76°C

Semnan

IR , Semnan

29.52°C

باران سبک

فشار هوا1007 %
رطوبت21 %
سرعت باد7.65 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 32.17°C 33.17°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 22.5°C 25.56°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 23.41°C 23.41°C

Yazd

IR , Yazd

32.17°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1003 %
رطوبت46 %
سرعت باد6.63 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 32.69°C 35.72°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 31.25°C 33.24°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 30.55°C 30.55°C

Dubai

AE , Dubai

35.72°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت59 %
سرعت باد6.3 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 23.24°C 23.74°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 21.91°C 22.27°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 19.25°C 19.25°C

Istanbul

TR , Istanbul

23.24°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1010 %
رطوبت66 %
سرعت باد3.35 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 25.75°C 26.4°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 25.1°C 25.64°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 23.69°C 23.69°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

26.4°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا998 %
رطوبت8 %
سرعت باد4.32 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 31.02°C 31.63°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 27.44°C 28.94°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 25.24°C 25.24°C

Beijing

CN , Beijing

31.63°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1003 %
رطوبت72 %
سرعت باد4.08 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 25.71°C 28.23°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 25.24°C 26.66°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 24.62°C 24.62°C

Shanghai

CN , Shanghai

28.23°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1006 %
رطوبت75 %
سرعت باد3.96 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 26.81°C 29.12°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 26.1°C 27.49°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 26.19°C 26.19°C

Bangkok

TH , Bangkok

29.12°C

moderate rain

فشار هوا1015 %
رطوبت26 %
سرعت باد2.66 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 27.01°C 29.06°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 26.14°C 26.21°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 19.56°C 19.56°C

Yerevan

AM , Yerevan

27.01°C

مقداری ابری

فشار هوا1009 %
رطوبت62 %
سرعت باد2.23 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 27.61°C 31.23°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 26.87°C 28.93°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 26.06°C 26.06°C

Jakarta

ID , Jakarta

31.23°C

باران سبک

فشار هوا1010 %
رطوبت49 %
سرعت باد3.21 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 21.03°C 21.44°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 23.49°C 24.82°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 27.78°C 27.78°C

Mecca

US , Mecca

21.03°C

مقداری ابری

فشار هوا1005 %
رطوبت9 %
سرعت باد7.56 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 41.33°C 41.75°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 39.51°C 40.05°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 35.64°C 35.64°C

Karbala

IQ , Karbala

41.33°C

آسمان صاف

فشار هوا1003 %
رطوبت17 %
سرعت باد3.11 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 40.22°C 42.73°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 35.27°C 38.18°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 33.89°C 33.89°C

Doha

QA , Doha

42.73°C

آسمان صاف

فشار هوا1015 %
رطوبت55 %
سرعت باد4.74 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 22.34°C 23.35°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 20.71°C 21.08°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 16.95°C 16.95°C

Sofia

BG , Sofia

22.34°C

باران سبک

فشار هوا1003 %
رطوبت17 %
سرعت باد3.11 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 40.22°C 42.73°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 35.27°C 38.18°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 33.89°C 33.89°C

Doha

QA , Doha

42.73°C

آسمان صاف

فشار هوا998 %
رطوبت79 %
سرعت باد1.61 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 5.61°C 10.14°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 10.28°C 13.74°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 14.48°C 14.48°C

Moscow

US , Moscow

5.61°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1015 %
رطوبت82 %
سرعت باد1.29 meter/sec
 • پنجشنبه 18 ام 16:30:00 15.9°C 17.7°C
 • پنجشنبه 18 ام 19:30:00 18.29°C 18.39°C
 • پنجشنبه 18 ام 22:30:00 24.07°C 24.07°C

London

US , London

17.7°C

ابرهای شکسته