ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

تهران

دوشنبه 28 ام

IR , Tehran

24.91°C

مقداری ابری

دوشنبه 28 ام
فشار هوا1015
رطوبت29 %
سرعت باد0.88 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 24.91°C 27.82°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 26.63°C 30.07°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 30.02°C 32.58°C
 • دوشنبه 28 ام 16:30:00 34.43°C 34.43°C
 • دوشنبه 28 ام 19:30:00 33.97°C 33.97°C
فشار هوا1000 %
رطوبت48 %
سرعت باد3.78 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 31.05°C 31.98°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 31.67°C 32.9°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 32.72°C 33.55°C

Bushehr

IR , Bushehr

31.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1011 %
رطوبت23 %
سرعت باد2.23 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 26.81°C 26.81°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 28.46°C 31.77°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 32.38°C 35.17°C

Fars

IR , Fars

26.81°C

آسمان صاف

فشار هوا1010 %
رطوبت18 %
سرعت باد3.81 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 26.98°C 26.98°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 28.88°C 32.69°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 32.24°C 34.87°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

26.98°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت24 %
سرعت باد1.23 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 22.99°C 22.99°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 24.03°C 26.11°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 26.76°C 28.64°C

Kerman

IR , Kerman

22.99°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت34 %
سرعت باد1.12 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 17.5°C 22.5°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 21.37°C 29.11°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 28.29°C 33.69°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

17.5°C

آسمان صاف

فشار هوا1010 %
رطوبت32 %
سرعت باد2.66 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 28.23°C 28.23°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 29.38°C 31.69°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 33.08°C 35.51°C

Qom

IR , Qom

28.23°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت77 %
سرعت باد1.69 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 15.79°C 22.96°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 19.62°C 27.29°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 25.76°C 30.74°C

Qazvin

IR , Qazvin

15.79°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت39 %
سرعت باد0.97 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 25.28°C 25.28°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 26.44°C 28.76°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 29.42°C 31.49°C

Semnan

IR , Semnan

25.28°C

باران سبک

فشار هوا1011 %
رطوبت23 %
سرعت باد1.53 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 27.13°C 27.13°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 28.8°C 32.15°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 32.71°C 35.5°C

Yazd

IR , Yazd

27.13°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1000 %
رطوبت43 %
سرعت باد2.43 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 33.17°C 33.32°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 34.95°C 38.22°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 36.13°C 37.54°C

Dubai

AE , Dubai

33.32°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت64 %
سرعت باد1.32 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 20.89°C 21.38°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 22.17°C 24.74°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 25.28°C 27.47°C

Istanbul

TR , Istanbul

20.89°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت79 %
سرعت باد1.59 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 25.61°C 26.35°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 26°C 26.77°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 26.65°C 27.17°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

25.61°C

آسمان صاف

فشار هوا1003 %
رطوبت18 %
سرعت باد2.33 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 29.94°C 35.56°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 33.2°C 39.72°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 36.61°C 39.95°C

Beijing

CN , Beijing

29.94°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت78 %
سرعت باد2.62 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 23.64°C 24.92°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 25.74°C 27.37°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 26.29°C 26.98°C

Shanghai

CN , Shanghai

24.92°C

مقداری ابری

فشار هوا1009 %
رطوبت97 %
سرعت باد3.2 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 31.14°C 33.21°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 32.69°C 35.79°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 35.21°C 37.25°C

Bangkok

TH , Bangkok

31.14°C

مقداری ابری

فشار هوا1015 %
رطوبت52 %
سرعت باد1.48 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 19.99°C 21.14°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 22.05°C 26.17°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 26.96°C 30.45°C

Yerevan

AM , Yerevan

19.99°C

آسمان صاف

فشار هوا1011 %
رطوبت83 %
سرعت باد1.81 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 28.13°C 29.84°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 29.28°C 31.58°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 29.6°C 30.34°C

Jakarta

ID , Jakarta

28.13°C

آسمان صاف

فشار هوا997 %
رطوبت15 %
سرعت باد5.73 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 34.01°C 39.34°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 28.53°C 35.74°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 27.13°C 31.2°C

Mecca

US , Mecca

39.34°C

آسمان صاف

فشار هوا1005 %
رطوبت13 %
سرعت باد2.46 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 35.52°C 35.52°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 37.27°C 40.78°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 41.37°C 44.29°C

Karbala

IQ , Karbala

35.52°C

آسمان صاف

فشار هوا1000 %
رطوبت52 %
سرعت باد2.27 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 32.16°C 32.43°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 33.98°C 37.61°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 37.43°C 40.06°C

Doha

QA , Doha

32.16°C

آسمان صاف

فشار هوا1018 %
رطوبت79 %
سرعت باد0.1 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 15.87°C 17.73°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 19.21°C 22.16°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 24.35°C 27.66°C

Sofia

BG , Sofia

17.73°C

آسمان صاف

فشار هوا1000 %
رطوبت52 %
سرعت باد2.27 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 32.16°C 32.43°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 33.98°C 37.61°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 37.43°C 40.06°C

Doha

QA , Doha

32.16°C

آسمان صاف

فشار هوا1022 %
رطوبت78 %
سرعت باد3 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 14.05°C 17.16°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 14.13°C 16.15°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 14.24°C 15.21°C

Moscow

US , Moscow

17.16°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1006 %
رطوبت20 %
سرعت باد7.4 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 07:30:00 30.14°C 31.63°C
 • دوشنبه 28 ام 10:30:00 22.11°C 28.46°C
 • دوشنبه 28 ام 13:30:00 18.18°C 22.66°C

London

US , London

31.63°C

آسمان صاف