ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

تهران

سه شنبه 08 ام

IR , Tehran

-1.18°C

ابرهای شکسته

سه شنبه 08 ام
فشار هوا1023
رطوبت76 %
سرعت باد1.07 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 -1.23°C -1.18°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 -0.31°C 0.11°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 1.39°C 1.39°C
 • سه شنبه 08 ام 15:30:00 2.67°C 2.67°C
 • سه شنبه 08 ام 18:30:00 2.06°C 2.06°C
فشار هوا1014 %
رطوبت53 %
سرعت باد4.73 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 16.2°C 16.51°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 17.26°C 17.86°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 18.84°C 18.84°C

Bushehr

IR , Bushehr

16.2°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت76 %
سرعت باد1.49 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 6.54°C 7.07°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 9°C 9.83°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 13.19°C 13.19°C

Fars

IR , Fars

7.07°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت86 %
سرعت باد3.33 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 1.88°C 2.51°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 2.7°C 2.74°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 5.86°C 5.86°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

2.51°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1014 %
رطوبت86 %
سرعت باد3.09 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 1.83°C 2.18°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 5.18°C 6.59°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 9.95°C 9.95°C

Kerman

IR , Kerman

2.18°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1021 %
رطوبت71 %
سرعت باد1.7 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 -1.58°C -1.21°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 -0.46°C -0.17°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 3°C 3°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

-1.21°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1027 %
رطوبت97 %
سرعت باد2.14 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 -1.63°C -1.27°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 -0.99°C -0.94°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 0.12°C 0.12°C

Qom

IR , Qom

-1.27°C

light snow

فشار هوا1031 %
رطوبت85 %
سرعت باد3.45 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 -6.53°C -6.26°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 -5.47°C -5.15°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 -2.78°C -2.78°C

Qazvin

IR , Qazvin

-6.26°C

light snow

فشار هوا1030 %
رطوبت71 %
سرعت باد2.55 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 -3.44°C -3.35°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 -1.72°C -0.92°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 1.64°C 1.64°C

Semnan

IR , Semnan

-3.35°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1024 %
رطوبت71 %
سرعت باد1.49 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 0.13°C 0.57°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 1.2°C 1.41°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 4.24°C 4.24°C

Yazd

IR , Yazd

0.57°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1014 %
رطوبت66 %
سرعت باد5.08 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 19.8°C 20.32°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 20.68°C 21.25°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 21.75°C 21.75°C

Dubai

AE , Dubai

19.8°C

مقداری ابری

فشار هوا1016 %
رطوبت88 %
سرعت باد2.6 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 8.23°C 8.7°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 8.58°C 8.87°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 12.23°C 12.23°C

Istanbul

TR , Istanbul

8.23°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1015 %
رطوبت81 %
سرعت باد2.63 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 12.66°C 14.53°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 13.74°C 14.75°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 16.14°C 16.14°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

12.66°C

باران سبک

فشار هوا1030 %
رطوبت52 %
سرعت باد1.01 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 0.23°C 2.8°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 3.59°C 5.92°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 6.48°C 6.48°C

Beijing

CN , Beijing

0.23°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1030 %
رطوبت68 %
سرعت باد2.87 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 7.46°C 8.21°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 9°C 9.96°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 8.71°C 8.71°C

Shanghai

CN , Shanghai

7.46°C

مقداری ابری

فشار هوا1014 %
رطوبت70 %
سرعت باد2.77 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 30.06°C 32.25°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 33.85°C 36.3°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 37.87°C 37.87°C

Bangkok

TH , Bangkok

30.06°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1026 %
رطوبت47 %
سرعت باد2.02 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 -3.6°C -2.79°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 -1.56°C -0.34°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 2.73°C 2.73°C

Yerevan

AM , Yerevan

-3.6°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت77 %
سرعت باد1.89 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 28.46°C 28.75°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 28.02°C 28.31°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 28.68°C 28.68°C

Jakarta

ID , Jakarta

28.75°C

باران سبک

فشار هوا1010 %
رطوبت46 %
سرعت باد4.07 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 19.82°C 21.33°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 17.96°C 19.33°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 17.14°C 17.14°C

Mecca

US , Mecca

21.33°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1015 %
رطوبت41 %
سرعت باد4.65 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 8.86°C 10.01°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 10.75°C 10.83°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 14.59°C 14.59°C

Karbala

IQ , Karbala

10.01°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1015 %
رطوبت69 %
سرعت باد4.29 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 16.44°C 16.81°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 18.93°C 19.9°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 22.62°C 22.62°C

Doha

QA , Doha

16.81°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت82 %
سرعت باد1.5 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 6.88°C 7.45°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 6.85°C 7.14°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 12.02°C 12.02°C

Sofia

BG , Sofia

7.45°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1015 %
رطوبت69 %
سرعت باد4.29 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 16.44°C 16.81°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 18.93°C 19.9°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 22.62°C 22.62°C

Doha

QA , Doha

16.81°C

آسمان صاف

فشار هوا1015 %
رطوبت74 %
سرعت باد2.15 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 3.22°C 3.61°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 2.65°C 3.04°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 2°C 2°C

Moscow

US , Moscow

3.61°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1013 %
رطوبت73 %
سرعت باد2.65 meter/sec
 • سه شنبه 08 ام 06:30:00 14.38°C 15.61°C
 • سه شنبه 08 ام 09:30:00 12.02°C 13.42°C
 • سه شنبه 08 ام 12:30:00 12.78°C 12.78°C

London

US , London

15.61°C

باران سبک