ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

تهران

سه شنبه 11 ام

IR , Tehran

5.67°C

moderate rain

سه شنبه 11 ام
فشار هوا1009
رطوبت75 %
سرعت باد1.99 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 4.86°C 5.67°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 4.91°C 5.42°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 5.05°C 5.26°C
 • چهارشنبه 12 ام 00:30:00 4.69°C 4.69°C
 • چهارشنبه 12 ام 03:30:00 4.17°C 4.17°C
فشار هوا1012 %
رطوبت53 %
سرعت باد11.32 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 20.33°C 23.05°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 19.11°C 21.74°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 18.67°C 20.13°C

Bushehr

IR , Bushehr

23.05°C

باران سبک

فشار هوا1014 %
رطوبت31 %
سرعت باد3.54 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 13.52°C 13.52°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 10.18°C 12.41°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 8.94°C 10.47°C

Fars

IR , Fars

13.52°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت96 %
سرعت باد3.79 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 5.41°C 5.41°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 5.52°C 5.74°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 5.76°C 5.94°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

5.41°C

moderate rain

فشار هوا1014 %
رطوبت24 %
سرعت باد8.51 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 9.73°C 9.73°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 6.18°C 8.55°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 5.02°C 6.59°C

Kerman

IR , Kerman

9.73°C

آسمان صاف

فشار هوا1006 %
رطوبت66 %
سرعت باد2.4 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 3.23°C 7.5°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 1.76°C 5.59°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 3.48°C 4.82°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

7.5°C

moderate rain

فشار هوا1008 %
رطوبت57 %
سرعت باد4.93 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 10.59°C 10.59°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 9.06°C 10.08°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 7.51°C 8.54°C

Qom

IR , Qom

10.59°C

باران سبک

فشار هوا1007 %
رطوبت100 %
سرعت باد6.9 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 2.87°C 3.79°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 2.46°C 3.35°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 3.12°C 3.34°C

Qazvin

IR , Qazvin

3.79°C

moderate rain

فشار هوا1009 %
رطوبت76 %
سرعت باد1.53 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 7.81°C 7.81°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 6.14°C 7.25°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 5.78°C 6.46°C

Semnan

IR , Semnan

7.81°C

باران سبک

فشار هوا1007 %
رطوبت25 %
سرعت باد10.8 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 16.01°C 16.01°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 15.13°C 15.72°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 14.19°C 14.8°C

Yazd

IR , Yazd

16.01°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1016 %
رطوبت29 %
سرعت باد3.38 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 22.16°C 27°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 21°C 25°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 20.77°C 22.85°C

Dubai

AE , Dubai

27°C

آسمان صاف

فشار هوا1012 %
رطوبت70 %
سرعت باد3.76 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 4.99°C 5.74°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 4.81°C 4.93°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 3.57°C 4.04°C

Istanbul

TR , Istanbul

4.99°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1006 %
رطوبت29 %
سرعت باد10.3 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 12.83°C 13.38°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 12.33°C 12.66°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 11.16°C 11.72°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

12.83°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1021 %
رطوبت20 %
سرعت باد7.43 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 4.54°C 9.94°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 1.84°C 7.24°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 -0.21°C 3.17°C

Beijing

CN , Beijing

9.94°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت52 %
سرعت باد1.91 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 10.93°C 11.62°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 10.51°C 10.79°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 9.62°C 10.06°C

Shanghai

CN , Shanghai

10.93°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت41 %
سرعت باد0.28 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 28.34°C 29.81°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 27.04°C 28.89°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 25.92°C 27.22°C

Bangkok

TH , Bangkok

29.81°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت80 %
سرعت باد0.62 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 0.99°C 3.33°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 0.85°C 0.94°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 0°C 0.33°C

Yerevan

AM , Yerevan

0.99°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1005 %
رطوبت63 %
سرعت باد4.9 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 28°C 30.26°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 27.16°C 29.23°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 26.54°C 27.78°C

Jakarta

ID , Jakarta

30.26°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1017 %
رطوبت35 %
سرعت باد5.94 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 10.66°C 11.89°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 9.96°C 11.25°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 13.2°C 13.85°C

Mecca

US , Mecca

11.89°C

آسمان صاف

فشار هوا1006 %
رطوبت31 %
سرعت باد4.96 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 19°C 19°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 16.98°C 18.33°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 15.25°C 16.5°C

Karbala

IQ , Karbala

19°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1014 %
رطوبت66 %
سرعت باد6.21 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 21.57°C 21.59°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 19.6°C 20.91°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 19.27°C 20.04°C

Doha

QA , Doha

21.57°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت65 %
سرعت باد4.69 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 1.56°C 2.83°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 0.36°C 2.01°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 -1.33°C 0.06°C

Sofia

BG , Sofia

2.83°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1014 %
رطوبت66 %
سرعت باد6.21 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 21.57°C 21.59°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 19.6°C 20.91°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 19.27°C 20.04°C

Doha

QA , Doha

21.57°C

آسمان صاف

فشار هوا1019 %
رطوبت87 %
سرعت باد4.54 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 -3.96°C -2.81°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 -4.31°C -3.31°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 -2.74°C -2.71°C

Moscow

US , Moscow

-2.81°C

light snow

فشار هوا1022 %
رطوبت94 %
سرعت باد0.64 meter/sec
 • سه شنبه 11 ام 15:30:00 1.76°C 2.28°C
 • سه شنبه 11 ام 18:30:00 1.8°C 1.89°C
 • سه شنبه 11 ام 21:30:00 5.59°C 7.51°C

London

US , London

1.76°C

آسمان صاف